Resurs wózków widłowych

Czym jest resurs?

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, nakłada na eksploatującego obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, każdorazowo przy badaniu UDT należy przedstawić obliczony resurs urządzenia. Resurs jest określeniem służącym do wyznaczenia granicznych parametrów stanu urządzenia, dotyczy on wszystkich Urządzeń Transportu Bliskiego.  

W przypadku wózków widłowych obliczenie resursu opiera się na odtworzeniu historii pracy urządzenia na podstawie danych istniejących takich jak tabliczki znamionowe, dzienniki konserwacji, dokumentacja DTR, stan licznika motogodzin, osprzęt wykorzystany na wózku oraz na oświadczeniu właściciela dotyczącym sposobu wykorzystania urządzenia. Zawsze proponujemy też oględziny maszyny przed przygotowaniem resursu celem lepszej weryfikacji jego faktycznego zużycia.

Wszystkie zebrane dane odnosimy do wytycznych w celu jak najlepszego odwzorowania stopnia zużycia urządzenia w zależności od producenta.

Efektem końcowym jest przedstawienie raportu dotyczącego stopnia wykorzystania resursu dla danego urządzenia w formie pisemnej. Raport taki należy przedstawić inspektorowi podczas badania UDT.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wyliczeniem resursu dla swoich maszyn zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą ds. resursu UTB:

mgr inż. Maciej Juska
tel. 509 735 333
serwis@japanlift.pl

Resurs wózków widłowych

Serwisujemy maszyny wiodących marek